Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu zwraca się z prośbą do Prezesów Kół Terenowych  o dostarczenie do RZP   informacji dotyczącej zapotrzebowania od swoich członków na mechanizmy na 2015 rok w terminie do 10.05.2014.

Z uwagi na ukazanie sie  komunikatu Prezesa ARR w Warszawie nakładający obowiązek złożenia  wniosków na mechanizmy 2015  do dnia 30.05.2014  prosimy o  wywiązanie się z obowiązku poinformowania Zarządu RZP w formie zbiorczej informacji jak w roku poprzednim. W przypadku gdy koledzy nie będą w stanie skontaktować się ze swoimi członkami Zarząd RZP przyjmie zapotrzebowanie na poziomie roku poprzedniego zwiększając je o 10% .

Szczegółowe informacje oraz warunki ubiegania się o wsparcie z ARR opublikowano na stronie

http: www.arr.gov.pl  zakładka Rynki rolne –  podkatalog :  produkty pszczele.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji prosimy o wywiązanie się z nałożonego obowiązku.

 

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Prezes  Marian Badeński

 

Wyciąg z komunikatu i warunków.

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2014/2015. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:

W sezonie 2014/2015 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

przeprowadzenie szkoleń,

zakup sprzętu pszczelarskiego,

zakup leków do zwalczania warrozy,

zakup lawet do przewozu uli,                       

zakup urządzeń laboratoryjnych,

wykonanie analiz jakości miodu,

zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,

wdrażanie programów badawczych.

 

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/15; 2015/16”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2014 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

 6.7.2 Kwota refundacji wyliczona będzie na następujących zasadach:

− koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji - 100%

poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

− koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego - do 60% poniesionych

kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

− koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy - do 80%

poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

− koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli - do 60%


Strona głównaStrona głównaBrak produktów

Suma 0,00 zł

Koszyk Zamów


Panel klientaNowe produkty

Brak nowych produktów


Promocje

Wszystkie promocje